Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Aktuálně

Odbory vzkázaly vládě a politikům, jak řešit ekonomickou krizi a vysokou nezaměstnanost

Zavedení systému kratších, sdílených pracovních úvazků, další zvyšování minimální mzdy, aby bylo pro lidi výhodnější pracovat než pobírat dávky, výstavbu 50 000 nových nájemních a sociálních bytů, boj proti korupci a daňovým únikům, zavedení pokladen s fiskální pamětí, majetkových přiznání. Přísnější by měly být tresty za porušování daňových zákonů a za lichvu, to jsou některé z požadavků odborů vůči příští vládě. Konkrétní doporučení lidem, koho by měli volit, dají týden před volbami.  Zaznělo to na dnešní tiskové konferenci od představitelů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

„Před minulými volbami ČMKOS varovala před záměry některých politických stran, zejména pravicových, které povedou k nevratným změnám, ke zhoršení životní úrovně zaměstnanců. Naše předpovědi se bohužel naplnily, lidé se stali obětí vlády rozpočtové odpovědnosti, která naši zemi dovedla k rekordnímu zadlužení ve výši 1 bilion 600 miliard korun s rekordní téměř 600tisícovou nezaměstnaností. Dluhy za její špatné vládnutí si zaplatíme sami,“ řekl v úvodu novinářům místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

„ČMKOS vždy na tripartitě poukazovala na to, že České republice chybí strategická vize hospodářské politiky. Není jasné, jaké místo chce zaujímat, čím bude zajímavá ve světové či evropské ekonomice. Předchozí pravicové vlády sice předložily různé dokumenty, které jsou nazývány strategiemi, ale tyto dokumenty měly ke skutečným strategiím velmi daleko a promítly se do tkazvaných reforem,“ uvedl předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula.
„Většina reforem byla prosazena jen silou křehké parlamentní většiny, byla zpravidla dopracována pod tlakem lobbistických skupin, jež sledují své dílčí cíle, nikoli zájmy společnosti. Postrádala jakýkoliv společenský konsenzus. ČMKOS proto představuje veřejnosti klíčová doporučení, kterými by se měla zabývat každá nová vláda, chce-li překonat sociální a ekonomickou krizi a nastartovat ekonomický růst v ČR. Růst ekonomiky by podle nás podpořila výstavba 50 000 bytů, dostavba Temelína, podpora českých zemědělců i výzkumu či založení státní exportní společnosti, která by zajišťovala vývoz. Proti chudobě a nezaměstnanosti by příští vláda měla bojovat zvyšováním minimální mzdy, zavedením sociálního bydlení, kurzarbeitem či rekvalifikacemi podle potřeb firem,“ řekl novinářům hlavní makroekonom a šéf analytického týmu ČMKOS Martin Fassmann.
"Chceme moudrou a nezkorumpovanou vládu," řekl Josef Středula při představení analytického materiálu, který odboráři poslali zatím ČSSD, komunistům, ODS, TOP 09, lidovcům a SPOZ. Další strany osloví podle toho, jak se budou vyvíjet preference.
Vzkaz ČMKOS budoucí vládě a politikům
ČMKOS a její analytický tým představují klíčová doporučení, kterými by se měla zabývat každá nová vláda, chce-li překonat sociální a ekonomickou krizi a nastartovat ekonomický růst v ČR.
Hlavní doporučení ČMKOS
1. Obnovit sociální dialog mezi vládou, odbory a zaměstnavateli jako nástroj pro hledání konsenzuálních řešení současné krizové situace.
Nedílnou součástí musí být i ocenění přínosu systému kolektivního vyjednávání a jeho trvalá podpora ze strany státu. Rovněž je nezbytné, aby se sociální dialog s odbory a zaměstnavateli stal nástrojem řízení na úrovni odvětví a krajů.
2. Bezodkladně minimalizovat způsobené i hrozící škody vyvolané „reformami“ předchozí pravicové vlády:
. Zastavit zavedení jednotného inkasního místa (JIM) od 1. 1. 2015.
Spuštění systému JIM by totiž znamenalo podle našich propočtů výrazné riziko propadu příjmů veřejných financí. Tímto krokem se od 1. 1. 2015 zruší i připravovaný přesun 2 % pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze zaměstnavatelů na zaměstnance.
. Dokončit proces likvidace tzv. S karet.
. Zrušit zavedení tzv. II. pilíře penzijní reformy a převést již naspořené prostředky do III. pilíře.
. Zvýšit příspěvek státu za státní pojištěnce, sblížit pojistné platby zdravotního pojištění mezi jednotlivými subjekty, vytvořit rovné podmínky mezi zdravotními pojišťovnami při platbách za diagnózu, nezvyšovat spoluúčast pacientů na zdravotní péči.
3. Prosadit Národní plán boje proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých peněz a dalším negativním ekonomickým jevům.
Tento plán předpokládá:
. Povinné zavedení kontrolních pokladen s fiskální pamětí.
. Zavedení majetkových přiznání.
. Další omezení hotovostních plateb.
. Znovuzavedení systému minimální daně OSVČ.
. Zvýšení finančních i trestních postihů za porušování daňových zákonů.
. Zpřísnění definice lichvy a postihů, které účinně zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci občanů.
4. Konkrétní opatření podporující růst ekonomiky, konkurenceschopnost a zaměstnanost: 
. Podstatně zvýšit podporu technického školství – od středních odborných škol až po vysoké školy.
. Výrazně zvýšit podporu výzkumu. Stávající systémy podpory výzkumu, vývoje a inovací jsou nedostatečně orientovány na zvyšování konkurenceschopnosti firem. Koordinovat rozvoj vědeckotechnických parků a inovačních center.
. Založit státní exportní společnost, která by zajišťovala komplexní vývoz s garancí státu a podporovala export českých technologií.
. Zcela změnit dosavadní podporu českého zemědělství s cílem zvýšit podíl tuzemských potravin na spotřebě na 80–90 %: týká se to masa, zeleniny, ovoce a mléka. Otázka soběstačnosti ve výrobě potravin v příštích letech se stává klíčovou pro bezpečnost státu.
. Vypracovat koncepci podpory komplexního využití dřeva s cílem výrazně zvýšit stupeň jeho zpracování – přidanou hodnotu v české ekonomice.
. Vypracovat energetickou a surovinovou koncepci ČR a za účasti sociálních partnerů připravit a předložit novelu horního zákona, ve kterém je nutno respektovat zejména zajištění ochrany ložisek před ztížením nebo znemožněním dobývání a zrušit limity těžeb v jednotlivých lokalitách.
. Obnovit území a infrastrukturu postižené povodněmi.
. Realizovat výstavbu nejméně 50 tisíc bytů v nájemním bydlení se sníženým nájemným (a to i s ohledem na řešení obtížné situace občanů postižených opakujícími se povodněmi).
. Rozvinout některé infrastrukturní projekty, například podpořit dostavbu 3. a 4. bloku JETE s výrazným akcentem na s tím spojené „ofsety“, dostavět jezy na Labi, podpořit a připravit rychlodráhu v linii Praha-Brno s cílovou dobou jízdy 1 hodina.
. Změnit přístup České republiky k Evropské unii a vrátit ČR do hlavního proudu evropské integrace a dotváření jednotného trhu. Usilovat o odstraňování ekonomických, mzdových a sociálních rozdílů mezi „starými“ a „novými“ členskými státy EU. Zajistit, aby Česká republika nebyla vyňata z působnosti Listiny základních práv EU.
5. Prosadit Národní plán boje proti nezaměstnanosti, chudobě a prekarizaci práce.
Tento plán předpokládá:
. Pro zaměstnance, kterým hrozí v nejbližší době propouštění z práce kvůli ekonomickým problémům, připravit a zavést systém sdílení práce (tzv. kurzarbeit) ve standardní formě osvědčené v řadě vyspělých zemí. Systém je výhodný i pro firmy.
. Pro nezaměstnané v koordinaci s podnikatelskou sférou a regiony připravit rekvalifikační programy.
. Pro mladé lidi vytvořit a po vzoru evropských zemí podpořit program „Garance pro mladé lidi“ s cílem usnadnit jejich přijímání do pracovního poměru a snížit jejich nezaměstnanost (daňová podpora, dotace jejich příjmů aj.).
. Postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby plnila především funkci motivační, aby bylo výhodnější pracovat než pobírat podporu v nezaměstnanosti či sociální dávky.
. Zavést ochranu u pružných (flexibilních) forem zaměstnávání, zabránit zneužívání agenturního zaměstnávání. České pracovní právo umožňuje všechny flexibilní formy práce, ale bez náležité ochrany. Standardní pracovní poměr začíná být v některých odvětvích vytlačován nejistými – prekérními formami zaměstnávání.
. Obnovit systém odměňování ve veřejné správě existující před 1. 1. 2011, tj. zejména zrušit možnost používání smluvních platů a platového rozpětí v jednotlivých třídách, jež podporuje korupci a nerovné zacházení se zaměstnanci na základě „oblíbenosti“, nikoliv skutečné výkonnosti zaměstnance, a zahájit postupnou úpravu úrovně platů zaměstnanců v této sféře.
. Připravit zákon o sociálním bydlení obdobný tomu, jaký je např. v Rakousku, který pomůže ve výstavbě dostupného bydlení pro rodiny s dětmi a seniory. Změnit podmínky doplatku na bydlení, jenž zatěžuje státní rozpočet, lidem nepomáhá a nahrává spekulantům s ubytováním.
Českomoravská konfederace odborových svazů zaslala uvedené návrhy a náměty politickým stranám. Odbory věří, že pro ty strany, které mají opravdu skutečný zájem o občany ČR a chtějí naší zemi vyvést ze sociální a ekonomické krize, budou návrhy ČMKOS přínosné.
ČMKOS svým členům doporučuje, aby právě z pohledu těchto návrhů četli programy politických stran a rozhodli se, komu dají svůj hlas.
ČMKOS vyzývá své členy, aby využili svého důležitého práva a šli volit.
Kdo nejde k volbám, volí ty, které nechce!
TK
Nas dnešní tiskové konfrenci představila odborové centrála veřejnosti nový analytický materiál Vzkaz ČMKOS vládě a politikům. Na snímku zleva makroekonom ČMKOS Martin Fassmannn, místopředseda ČMKOS Václav Pícl, předseda OS KOVO Josef Středula a tisková mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.
  
    
 
 
 
  
 
 
 
kategorie: Aktuálně, esondy.cz
Komentáře k článku
:
:
:
NNHSH:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 05/2018

Sondy REVUE 05/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

27.05.2018 07:00

Ve Cvikově vyroste díky Lučině nová květnatá louka

V České republice dlouhodobě kvůli zemědělskému zpracování půdy a nadměrnému používání dusíkatých hnojiv a pesticidů mizí z krajiny tradiční květnaté louky.
27.05.2018 07:00

Město podpoří projekty protidrogové prevence a prevence kriminality

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.
27.05.2018 07:00

Litvínovský letní stadion hostil sportovní hry seniorů kraje

Na čtyři stovky seniorů z celého Ústeckého kraje si dalo dostaveníčko v Litvínově, kde se pořádaly 31. sportovní hry seniorů. Při tomto tradičním klání měřilo síly v nejrůznějších disciplínách 32 družstev.
27.05.2018 06:42

Putin varuje Západ, aby vůči Rusku nepřekročil „červenou čáru"!

Prezident Vladimir Putin vyzval západní země, aby nepřekračovaly ve vztazích s Ruskem  „červenou čáru".
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace