Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Co dělat, když zaměstnavatel neplatí (manuál pro zaměstnance)

Jak má vlastně zaměstnanec postupovat v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatí mzdu? Údajně se přišlo na to, že stávající insolvenční zákon, který měl v těchto případech zaměstnance chránit, jeho postavení naopak zhoršuje...

Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu, lze doporučit postupovat následovně.
Pokud u všeho zaměstnavatele působí odbory, požádejte je o pomoc. Kromě toho se obraťte se stížností na oblastní inspektorát práce. Ten může zaměstnavateli za toto závažné porušení zákoníku práce uložit pokutu.
 

Pokus o smír

Jestliže by zaměstnavatel mzdu nezaplatil ani po prošetření jeho nezákonného postupu oblastním inspektorátem práce, je třeba učinit pokus o smír, tj. písemně zaměstnavateli sdělit, že vám dluží mzdu a v jaké výši s tím, že požadujete tuto mzdu zaplatit nejpozději do určitého data. Dále doporučuji v tomto písemném sdělení upozornit, že pokud se tak nestane, budete nucen se svých oprávněných nároků domáhat soudně. V závěru bude vhodné uvést toto: „Tento dopis považujte za poslední pokus o mimosoudní vyřešení tohoto sporu.“
 

Žaloba k soudu

Jestliže vám zaměstnavatel mzdu nezaplatí do stanoveného termínu, nezbývá jiná možnost než se svého nároku domáhat soudně, tj. podat k okresnímu soudu žalobu, kde budete požadovat zaplacení mzdy. K soudu je nutné žalobu podat nejpozději do tří let ode dne, kdy měla být mzda vyplacena. Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, v každém případě doporučuji požádat o pomoc právníka.
 
Insolvenční návrh
V případě, že na zaměstnavatele bude podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), podán insolvenční návrh, je třeba pracovněprávní pohledávky (nároky) uplatnit u insolvenčního správce (§ 203 odst. 1 insolvenčního zákona), který vůči zaměstnancům vystupuje v insolvenčním řízení jako zaměstnavatel (§ 246 insolvenčního zákona).
 
Pokud pracovněprávní nároky zaměstnance (zejména právo na mzdu, náhradu mzdy, odstupné) vyplývají z účetnictví zaměstnavatele (úpadce), tj. byly zúčtovány, což vyplývá z výplatních pásek, které zaměstnanec obdržel, považují se tyto nároky v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 insolvenčního zákona za uplatněné, i když nebyly výslovně uplatněny vůči insolvenčnímu správci tak, jak je popsáno dále.
 
Není třeba je tedy přihlásit jako jiné pohledávky. Doporučujeme je však uplatnit - zejména pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku.
 
Pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku nebo po něm, pokud zákon nestanoví jinak, jsou pohledávky, které jsou postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, a proto se tyto pohledávky (nároky) uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (§ 169 insolvenčního zákona). V tomto smyslu je nutné jednat s insolvenčním správcem. Pokud insolvenční správce pracovněprávní pohledávky zaměstnancům nevyplácí, ačkoliv má k dispozici prostředky patřící do majetkové podstaty úpadce, doporučujeme se obrátit s žádostí o pomoc na věřitelský výbor a na insolvenční soud (krajský soud). Na věřitelském výboru to může projednat i odborová organizace, která se ho může zúčastnit s hlasem poradním.
 
Doporučení: Uplatněte i pracovněprávní pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, dokonce i pohledávky vykonatelné.
 

Forma uplatnění pracovněprávních pohledávek

Bude se jednat o jednoduchý dopis, např. tohoto znění:
 
Pan
JUDr. Josef Novák
Insolvenční správce dlužníka
Přesný název, sídlo, IČ dlužníka (zaměstnavatele)
Adresa správce:
Horova 1423
500 12 Hradec Králové
 
                                     V Hradci Králové dne .............
 
     Vážený pane doktore,
 
od .............. jsem u dlužníka (zaměstnavatele) byla zaměstnána v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy ze dne .............. Pracovní poměr byl ukončen ke dni ................ výpovědí, kterou mně dlužník dal z důvodu organizačních změn.
Vzhledem k tomu, že mně dlužník dosud neuhradil některé pracovněprávní pohledávky, podle § 203 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, uplatňuji tyto pracovněprávní pohledávky :
1. mzdy za měsíce ..................................., celkem ve výši .............. Kč
2. odstupné ve výši ............ Kč
3. náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 370 zákoníku práce ve výši ................. Kč
4. ......................................................
Celkem : ........... Kč
Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste mně částku ve výši ............ Kč uhradil nejpozději do 30. 6. 2009, jinak budu nucen(a) se svých oprávněných nároků domáhat soudní cestou.
Tento dopis považujte za poslední pokus o mimosoudní vyřešení tohoto sporu.
 
S pozdravem
 
.......................................
(jméno, příjmení, adresa)
 

Jak zjistit, zda existuje insolvenční návrh

Zda byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh lze zjistit takto:
a) na úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo,
b) na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
c) na stránkách http://isir.justice.cz nebo www.justice.cz,
d) informace o dosud neskončených řízeních podle předchozího zákona o konkurzu a vyrovnání najdete také na adrese www.justice.cz,
e)podle ustanovení § 278 až 280 zákoníku práce by to zaměstnavatel měl sdělit odborové organizaci (na to však v těchto případech nelze příliš spoléhat).
 

Když návrh podá zaměstnanec

Výše uvedený insolvenční návrh může podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), podat u krajského soudu i zaměstnanec.
Návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem (§ 103 a 104 insolvenčního zákona). Další podrobnosti najdete např. na již několikrát zmiňované adrese www.justice.cz.
Pozor: Zejména v tomto případě je nutná pomoc právníka, např. odborového!
Významnou výhodou je, že po navrhovateli, kterým je zaměstnanec, který uplatňuje pouze pracovněprávní pohledávky, nemůže soud požadovat složení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Zřejmě však ve většině případů zaměstnanci tento návrh podávat nebudou, ale své pracovněprávními nároky budou uplatňovat po insolvenčním správci.
 

Nezastupitelná role odborů

Vzhledem k tomu, že jedná o poměrně složitou právní problematiku, znovu nelze než doporučit požádat o pomoc právníka, např. odborového právníka. Z logiky věci vyplývá, že nezastupitelnou úlohu zde samozřejmě má odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Ta může v tomto řízení zastupovat zaměstnance, pokud budou uplatňovat pracovněprávní nároky, a může se s hlasem poradním zúčastnit schůze věřitelů a jednání věřitelského výboru, který má v tomto řízení významné oprávnění.
 

Další možnost: obraťte se na úřad práce

Jestliže byl na zaměstnavatele podán insolvenční návrh, je zde dále možnost, aby zaměstnanec své pracovněprávní nároky podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, uplatnil u kteréhokoliv úřadu práce, nejlépe však úřadu práce, v jehož obvodu má zaměstnavatel sídlo. Mzdovými nároky rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o pracovní činnosti (dále jen "mzdové nároky"), jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti.
 
Úřad práce poté, co jej soud vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení, vyvěsí na úřední desce informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy úřad práce zveřejnil výše uvedené informace.
 

Co musí obsahovat písemná žádost

Zaměstnanec uplatní mzdové nároky u úřadu práce písemnou žádostí. V žádosti zaměstnanec uvede zejména své jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu bydliště, označení zaměstnavatele, sídlo nebo místo jeho podnikání nebo jeho bydliště, výši uplatňovaných mzdových nároků, údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů, dobu, za kterou je požaduje, a způsob jejich výplaty, případně označení účtu u peněžního ústavu, na který by částka odpovídající výši mzdových nároků měla být bezhotovostně převedena, a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpisů. Doporučujeme, aby k žádosti byly přiloženy doklady, kterými lze prokázat výši uplatňovaných mzdových nároků.
 

Výše mzdových nároků je omezena

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 měsíce rozhodného období. Úřad práce může uspokojit mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči jednomu a témuž zaměstnavateli v období 1 roku pouze jednou. Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci nesmí překročit za 1 měsíc 1,5násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2009 se jedná o částku 21 692 Kč. Za jeden měsíc tedy výše mzdy nesmí překročit částku 21 962 + (21 962 : 2 ) = 32 943 Kč.
 
Souhlasí-li výše mzdových nároků a doba, za kterou zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky, s písemným vykázáním dlužných mzdových nároků provedeným zaměstnavatelem nebo správcem, úřad práce do 10 dnů od předložení tohoto vykázání zaměstnavatelem nebo správcem oznámí zaměstnanci termín, způsob jejich uspokojení a údaj o období, za které mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě.
Další podrobnosti mu budou sděleny na kterémkoliv úřadu práce.
 
Toto je nepochybně nejjednodušší způsob, jak se zaměstnanci rychle, bez složitých a formálně náročných postupů mohou domoci svých mzdových nároků. Je proto celkem logické, že je tento zákon často využíván.
Uvedeným způsobem lze ovšem uplatnit pouze vyjmenované pracovněprávní nároky splatné před podáním insolvenčního návrhu. Pracovněprávní nároky splatné až po podání insolvenčního návrhu již nelze tímto způsobem uplatnit.
 

Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru

Zaměstnanec, kterému nebyla vyplacena mzda, může také podle § 56 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě má nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.
 

Problémem mohou být tzv. zajištění věřitelé

Ke tvrzení, že údajně se přišlo na to, že stávající insolvenční zákon, který měl v těchto případech zaměstnance chránit, jeho postavení naopak zhoršuje, lze uvést následující.
 
Problém spočívá v postavení tzv. zajištěných věřitelů. To jsou ti věřitelé, jejichž pohledávka je zajištěna zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.
 
Tito zajištění věřitelé mají nárok, aby jejich pohledávky byly uspokojeny ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla pohledávka zajištěna, a to v průběhu insolvečního řízení. Pokud jim insolvenční správce nevyhoví, mohou se domáhat nápravy u insolvenčního soudu.
 
V praxi může nastat - a také již nastala - taková situace, že většina majetku dlužníka je zajištěna výše uvedenými způsoby (zástavním právem atd.), a z tohoto důvodu, i když by pohledávky (nároky) zaměstnanců měly být uhrazeny přednostně, uhrazeny nebudou nebo jen v malém rozsahu, neboť nebudou k dispozici žádné nebo jen zcela minimální prostředky. Před 1. 1. 2008 právní úprava zajištěným věřitelům tolik nepřála, neboť jim garantovala na úhradu jejich pohledávek pouze 70 % výtěžku ze zajištěného majetku úpadce.

kategorie: Právní servis
Komentáře k článku
:
:
:
BQPQW:
Datum: 23.9.2015 19:32:36
Dobry den, pritel delal u mensi firmy skoro 3 mesice mel smlouvu o dohode mohl tedy odpracovat jen 300 hodin za rok jenze ve smlouve nemel uveden datum nastupu a kdyz pritel rekl zamedtnavately ze konci zamedtnavatel mu rekl ze mu vypoved vyplatni pasky a zapoctovy list posle postou dodnes nic neprislo uz jsou to 3 mesice podal zadost na inspekci ta ji prijala jenze zadne penize nedostal a penize ma vymahat soudne jenze ani to nemusi vyjit jak ma postupovat poradte prosim nemame ani korunu a nevime z ceho platit poplatky
Datum: 18.11.2013 14:08:02
Dobrý den, mám dvě dcery, které pracují jako barmanky v malém baru s automaty. Ani jedna nemá smlouvu, jen papír pro hmotnou zodpovědnost. Tři měsíce pracovaly na zkoušku. Po té měly dostat smlouvu. Když si o ní řekly, majitelé odmítli. Mají několik provozoven a takto jednají s ostatními dívkami. Chci na ně podat stížnost, ale nevím jak postupovat. Děkuji za odpověď. Nejedlá M.
Datum: 18.9.2013 19:44:12
Dobrý den, k 31.8.2013 ´jsem dostala výpověď pro nadbytečnost a zaměstnavatel mi měl nejpozději do 15.9.2013 poslat mzdu a odstupné (2 měsíce). Bohužel se tak nestalo. Jak mám postupovat?Děkuji
Datum: 29.3.2013 13:52:21
Dobrý den, můj zaměstnavatel mi nevyplatil mzdu za minulý měsíc. Píšete tady, že se do dopisu píše výše mzdy, kterou mi má zaměstnavatel vyplatit. Jenže já mam problém. Zaměstnavatel mi nedal výplatní pásku, co mám tedy dělat? Děkuji.
Datum: 16.8.2012 17:57:26
dobry den od minuleho roku jsem pracoval u jednoho podnikatele u ktereho jsem i bydlel a podepsal jsem snim smlouvu ale pred par dny sem zjistil ze on se dostal do me garsonky a sebral me pracovni smlouvu a navic me prisel vypis z VZP pojistovny ze sem nezaplatil pojistne co ma platit on a ted na me i poslaly exekucni urad a navic me zamestnavatel vubec neplatil jak sme se domluvily do dnes me to bylo jedno a ted kdyz chci po nem financni vyrovnani aspon v hodnote 50tisic tak je tak ubohy ze na me poslal vlastni deti kterym rekl ze my spali i moje osobni veci co mam u nej momentalne se nachazim u pritelkyne u ktere zustanu a nemam financi prostredky do zacatku. dokazete mi poradit co s tim? momentalne sem si nasel jinou praci a kdyz po nem pozaduji nejake vyrovnani za tu dobu co jsem pro nej pracoval. mam i spousty svedku ktery me dosvedci ze jsem pod jeho firmou pracoval a jezdil po sluzbach. nevim co ted dale musel jsem zavolat policii ceske republiky aby mu domluvily protoze ja osobne se ho bojim a kdyz to ted pisu klepu se protoze jsem to pred malou chvilkou resil. A navic je ubohy natolik ze ani sam to nedokaze vyresit a volaji me jeho deti kterym je 10,13let dekuji za pomoc
Datum: 14.5.2012 22:02:10
Dobry den, pracuji v jedne firme, kde nas koupil jeden dotycny a vse se zastavilo, nezaplatil nejakym pobockam vyplaty za brezen, a nas by zajimalo, co je pro nas lepsi, jestli dat vypoved s tim ze by jsme meli dvoumesicni vypovedni lhutu +3 mesicni odstupne a nebo cekat az budou vsechny pobocky v insolvenci a pak podat vypoved, nebo zda je vyhodne podavat vubec vypoved z nasi strany. Take bylo v planu ze on nam podepise vypoved, ale z jejich strany..Vubec tomu nerozumime a perosime o odpoved a pomoc..Dekuji..
Datum: 2.4.2012 17:25:09
Dobrý den Mám na vás prosbičku.Od prosince minulého roku jsem pracoval u dvou zaměstnavatelů od kterých sem do dnes nedostal mzdu, ani jeden nezkrachoval, jen mi prostě pořád tvrdí, že nemaj finance na mou mzdu.Nevím jak postupovat, oba zaměstnavetele jsou z Prahy.Smír bohužel nelze, na právníka nemám peníze.Jak tedy postupovat abych z nich dostal svou mzdu.Děkuji za radu s pozdravem Beneš.V
Datum: 2.12.2011 16:20:23
dobri den.Potrebuji z nikum poradit.Ja pracuvala do 1 řijna pro jednu firmu na fakturu.Mam na rukach pracovni smlouvu.Firma skončila na objektu kde ja mela praci ale ne vyplatila mě za dvoma fakturamy.Když volaju tam ne zvedaji telefon.Ja nevim kam z tym mužu jit.Poradte mě prosim.Diki.
Od: anonym
Datum: 23.6.2009 18:07:07
Dobrý den přeji a omlouvám se za neuvedení jména, Potřeboval bych poradit s následující situací. Bývalý zaměstnavatel rozdělil odstupné a poslední výplatu za leden 2009, kterou mi na základě dohody měl vyplatit na 3 částky. První 2/3 zaplatil v únoru a březnu, poslední 1/3 jsem se nedočkal. Účetní tvrdí, že nedostala souhlas mi to ještě zaplatit. Bude pokus o smír stačit na začátek nebo se mám rovnou obrátit na právníka. Děkuji za odpověď a pomoc
Datum: 30.4.2009 9:04:57
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vzorový dopis na dopis pokus o smír. Manžel podal výpověď podle § 56, již je osobně či telefonicky upomíná, ale stále zaměstnavatel, či podřízení slibují či říkají že již peníze byly zaslány. Bohužel zatím z únorové výplaty získal pouze 20%. Má nárok na odstupné a ani k tomuto se nehodlají vyjádřit, nebo slibují. Poslední příslib byl k dnešnímu dni. Bohužel, zatím nic. Děkuji za pomoc
Datum: 27.4.2009 11:58:20
Zde je odpověď JUDr. Jaromíra Zrutskému na dotaz pana Kadlece: Jestliže rozvážete pracovní poměr okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 56 písm. b) zák. práce z důvodu nevyplacení mzdy nebo její části, náleží Vám samozřejmě dlužná mzda a odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Zde se vyžaduje, aby na zaměstnavatele by podán insolvenční návrh. Jestliže jste zjistil, že zaměstnavatele za Vás nehradí pojistné, doporučuji Vám to písemně oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Jestliže by Vám zaměstnavatel nevyplatil náhradu mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, postup je stejný, jako by Vám nezaplatil mzdu. Pokud jde o nemocenské dávka, které náleží od 15 kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, opět je třeba se obrátit příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. (zr)
Datum: 16.4.2009 9:50:27
Dobrý den, chtěl bych se zeptat k tomuto tématu. Jsem ve firmě, která mi neplatí mzdu, není ale ve fázi insolvenčího řízení. Co dělat v této situaci, když nechci sám za sebe podávat návrh na insolvenci? Podám zrušení zrušení pracovního poměru a mohu potom také na ÚP požádat o doplacení mzdy a tříměsíčního odstupného nebo toto platí pouze u insolvence? Navíc jsem zjistili, že zaměstnavatel za mne neplatí soc. a zdrav. pojištění, ačkoliv mi ho strhává. V této době jsem na nemocenské, ve firmě nyní není účetní ani personální, která by vystavila doklady pro nemocenskou a já se obávám, že nedostanu nemocenskou ani od zaměstnavatele, ani od sociálky? Co mohu v této situaci dělat, abych dostal nemocenskou, na kterou mám nárok? Děkuji za odpověď. Miloš Kadlec
Datum: 9.4.2009 9:35:04
Zde je komentář autora článku k doplňujícímu dotazu pana Pleskače: Nemůžete. Máte pouze možnost uplatnit dlužné mzdy u soudu a na základě pravomocného rozsudku vymáhat po zaměstnavateli mzdy v rámci exekučního řízení. Mohl byste však zadržet věc, kterou máte u sebe, například když vám byla zaměstnavatlem svěřena vrtačka apod. Upravuje to § 175 až § 180 občanského zákoníku. JUDr. Jaromír Zrutský
Datum: 30.3.2009 20:00:16
datum:30:3:2009 19:53 Zajímalo by mne,co máme dělat jestli že nám zaměstnavatel i nadále neplatí mzdy od ledna letošního roku.Insolvenční konkurs proběhl je už ukončen mzdy byly vyplaceny ale to bylo za loňský rok děkuji.
Datum: 12.3.2009 12:03:01
Zajímalo by mne,zda mohu zabavit zaměstnavateli část vybavení dílny v hodnotě dlužné částky nevyplacených výplat.Děkuji.

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 4/2018

Sondy REVUE 04/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

23.04.2018 11:06

Moskva Washingtonu: Nepomůžeme vám v obviňování Ruska!

Rusko nemá v úmyslu ustupovat ultimátům a jednostranně poskytovat jakékoliv záruky nevměšování se do voleb v USA.
23.04.2018 11:05

Porošenko si plete čísla při chvástání se „hodnotou" ukrajinského pasu!

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko vychválil „hodnotu“ ukrajinského, ovšem je zcela zmatený v číslech.
23.04.2018 11:04

Financial Times: Evropa vyzývá USA k oslabení sankcí proti Rusku!

Evropští politici se snaží diplomatickým úsilím přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je potřeba oslabit sankce proti Rusku, napsaly The Financial Times s odkazem na zdroj v Paříži.
23.04.2018 11:03

Spiegel: Protiruské sankce USA připraví Německo o ruský hliník!

Nové americké sankce se mimo jiné týkají ruského podniku „Rusal“, který je jedním z největších výrobců hliníku na světě. A obavy německého průmyslu se začínají měnit na paniku.
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace