Zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu

Právní servis

esondy / Právní servis

Do práce v obleku?

Zaměstnavatel po nás vyžaduje chodit do práce ve společenském oděvu, přitom nepatříme k povoláním, kde je obvyklé nosit "uniformu". Protože nerad chodím v saku, prosím o odpověď na následující otázky:

1. Má zaměstnavatel právo vyžadovat po zaměstnanci společenský oděv?

2. Může být nenošení společenského oděvu klasifikováno jako neuspokojivé pracovní výsledky ve smyslu § 52 písm. f) zákoníku práce?

3. Neměl by zaměstnavatel, jestliže vyžaduje nošení společenského oděvu, vyplácet zaměstnancům příspěvek na pořízení tohoto oděvu?

Odpověď na uvedený dotaz lze jen těžko hledat v textu paragrafů zákoníku práce nebo jiného právního předpisu. Pokud už bychom v něm nějaká relevantní pravidla chtěli hledat, budeme se muset spokojit s normou, podle níž výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávních vztahů a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§ 14 odst. 1 zákoníku práce). Z širšího významového pojetí dobrých mravů lze také vyvodit, že bychom obsah pracovněprávních vztahů měli posuzovat také kritériem obvyklosti a přiměřenosti.

Pod zorným úhlem přiměřenosti a obvyklosti bychom se v první řade měli podívat na samotný fakt, že zaměstnavatel vyžaduje po zaměstnancích určitý způsob oblékání. Pravdou je, že oblečení zaměstnanců je jejich osobní záležitostí, do níž by zaměstnavatel bez závažného důvodu neměl zasahovat. Na druhou stranu ale musíme připustit, že zaměstnanci v řadě profesí jednají jménem svého zaměstnavatele nebo jej minimálně různým způsobem reprezentují. Ať chceme či nechceme, způsob a úroveň oblékání vypovídá o člověku, jakož i o tom, s kým je v daném společenském vztahu spojován, poměrně dost. Zaměstnavateli, kterému záleží na podnikové kultuře a udržování svého image, se proto nedivím, pokud v některých odůvodněných případech vznáší požadavky na úroveň oblečení svých zaměstnanců a bez dalšího tyto požadavky nepovažuji za problematické.

Důležitá je přiměřenost

Aby se ovšem zaměstnavatel nedostal do střetu s obecným principem dobrých mravů, je třeba i tyto požadavky posoudit podle kritérií přiměřenosti. K tomu bude zejména třeba zvážit, o jakého zaměstnance se jedná a jak daleko zaměstnavatelovy požadavky zasahují. K vynesení definitivního soudu o tom, zda požadavek týkající se ošacení zaměstnanců je či není přiměřený, je v každém jednotlivém případě třeba vzít do úvahy tyto konkrétní souvislosti.

Na základě testu přiměřenosti aplikovaného na modelové krajní situace nepochybně dospějeme k závěru, že požadavek zaměstnavatele, aby zaměstnanci pracující v dělnické profesi přicházeli do podniku oděni v obleku, košili a kravatě předepsaných prestižních značek, když pořizovací cena těchto kusů oděvu převyšuje průměrný měsíční výdělek dotčených zaměstnanců, je zjevně nepřiměřený a potud nemravný. Podobně nepřiměřené a rovněž nemravné ovšem bude, pokud se zaměstnanec zastávající vysokou manažerskou pozici dostaví na důležité obchodní jednání, na němž má zastupovat a reprezentovat svého zaměstnavatele, v šortkách a tričku se zábavným potiskem.

Mezi těmito extrémy se pak pohybují situace, které mají blíže k jednomu nebo k druhému, případně stojí mezi nimi a vyhovují tedy požadavkům na běžně pojímanou přiměřenost.

Oprávněné zájmy zaměstnavatele

Mám-li tedy odpovědět na první otázku položenou ve vašem dotazu, jsem toho názoru, že zaměstnavatel v některých případech skutečně může od zaměstnanců požadovat určitou formální úroveň oblečení. Je-li to přiměřené profesi daného zaměstnance a konkrétní příležitosti, resp. snaze zaměstnavatele o udržování určité podnikové kultury, nepovažuji tento požadavek za rozporný se zákonem. Otázkou spíše zůstává, zda je takovýto požadavek kladený zaměstnavatelem vůbec nutný. Povinnost jednat v souladu s dobrými mravy a s ohledem na oprávněné zájmy druhého účastníka pracovněprávního vztahu ukládá totiž zákon vedle zaměstnavatele samozřejmě i zaměstnanci, jenž by úroveň svého oblečení měl volit se zřetelem k těmto pravidlům sám od sebe, tedy aniž by mu to zaměstnavatel musel výslovně nařídit.

Pokud nicméně zaměstnavatel uvedený výslovný požadavek vznese, přece jen bych jej i s ohledem na to, že oblečení je soukromá záležitost zaměstnanců, považoval spíše než za „tvrdé“ pravidlo za jakési dobře míněné doporučení. Jestliže pak zaměstnanec takové doporučení ze strany zaměstnavatele nedodrží, rozhodně bych toto jednání automaticky nepovažoval za porušení povinností zaměstnance, které by mohlo směřovat i k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Takto vážný následek by snad přicházel do úvahy v případě, kdy se nevhodné oblečení zaměstnance ocitne za hranicí dobrých mravů a bude znamenat skutečně vážný zásah do oprávněných zájmů zaměstnavatele.

A zda by měl zaměstnavatel zaměstnancům na požadované oblečení přispívat? Inu, snad až na určité výjimky je obvyklé, že zaměstnanci chodí do práce oblečení. Příspěvek na oděv by je přitom od zaměstnavatele ani nenapadlo vyžadovat. Opět se tím dostáváme k už několikrát zmiňované obvyklosti a přiměřenosti. Pokud požadavky zaměstnavatele týkající se oděvu z těchto hranic nevybočí, mám za to, že zaměstnavatele žádná povinnost přispívat zaměstnancům na oblečení stíhat nebude.

kategorie: Právní servis
Komentáře k článku
:
:
:
OZZEB:

Aktuální číslo Sondy REVUE

Sondy REVUE 03/2018

Sondy REVUE 03/2018 

prvnizpravy.cz

prvnizpravy.cz

21.03.2018 03:20

Proč Boston kupuje ruský plyn. když je přitom USA vývozcem plynu?

Proč stojí zahraniční lodě s ruským plynem v bostonském  přístavu, když Spojené státy jsou přitom velkým exportérem zemního plynu?
21.03.2018 01:15

Le Figaro: Francouzští intelektuálové se postavili proti muslimům!

Sto francouzských intelektuálů zveřejnilo na stránkách Le Figaro otevřený dopis s žádostí o zastavení šíření „islamistického separatismu" ve Francii.
21.03.2018 01:14

Zatáhněte za záchrannou brzdu než „vozík“ narazí do zdi!

Samozřejmě, v Rusku není demokracie, jak ji chápeme, ale když nyní Norbert Röttgen, předseda Výboru pro zahraniční věci v Bundestagu, poukazuje na to, že ruské volby nebyly svobodné, tak se člověk ptá, jestli si předtím myslel něco jiného.
21.03.2018 01:13

Připomenou, že Rusko je zaostalá země. To je blbci oblíbený stereotyp

"Proto ten tlak na cenzuru "sociálních sítí" a proto ty útoky na šiřitele nezávislých informací a názorů. Opakuji - nezávislých informací a názorů," píše komentátor současného dění Ivan David, když se zaposlouchal do pořadu Českého rozhlasu. 
Předplatné

Paragrafy do kapsy exkluzivně

Vhodné pracovní příležitosti pro nezaměstnané

Sebeobrana zaměstnance

Náš Právní servis vás chrání v zaměstnání - adresa sondy@cmkos.cz

Ptali jste se - odpovídáme:

  • Pracovní volno na výkon odborové činnosti

    Jsem členem odborové organizace. Zajímalo by mě, jak se posuzuje doba strávená na schůzi této odborové organizace, když mám například směnu od 18.00 do 6.00 hod. a schůze odborů se koná od 14.00 do 17.00 hod...

Dolní navigace